ILMU PENYULUH JALAN

PENGENALAN KEPADA KEROHANIAN

Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, beerdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

  • Ahli Psikologi Barat yang Sekular

Mentakrifkan “pembinaan insan” sebagai satu usaha untuk
mempertingkatkan pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan
hidup manusia ke tahap yang maksimum dalam aspek-aspek
duniawi yang berpandukan sains dan citarasa masyarakat yang menumpukan kepada 3 aspek (ekonomi, industri, teknologi) dengan megetepikan aspek-aspek kerohanian dan pencipta.

  • Ahli Psikologi Islam

Mentakrifkan “pembinaan insan” sebagai satu usaha
mempertingkatkan kesejahteraan manusia ke tahap yang optima
dalam semua aspek kehidupan berlandaskan paradigma tauhid.

  • Konteks Kerohanian

Kerohanian berasal dari perkatan “roh”

Ia adalah urusan Tuhan dan kita diberi sedikit sahaja pengetahuan tentangNya.

Dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu:

} Akal

} Rohani

} Nafsu

} Kalbu


KONSEP KEROHANIAN

  • Rohani

} Entiti abstrak yang membezakan manusia dan makhluk lain.

} Akal

} Terlibat dalam proses persepsi, pemahaman dan pembinaan ilmu

} Nafsu

Mengurus dan mentadbir tubuh, membekalkan
daya pendorong, tempat fokus daya shahwat dan
marah

Kalbu

Terlibat dalam proses menerima hidayah dan penerangan institutif

KONTEKS KEROHANIAN

} Kerohanian adalah satu bentuk pembinaan yang menjadikan
perkembangan rohani sebagai tujuan bagi kehidupan insan dan sebab kejadiannya.

} Tidak kelihatan pada pandangan kasar tetapi dilihat dari

manifestasinya sahaja.

} Pembinaan yang memberi makna yang hakiki kepada diri insan dan kehidupannya.

} Tanpanya tujuan hidup dan sebab bagi kejadiannya akan hilang.

} Kerohanian merangkumi aspek-aspek seperti:
• Keyakinan kepada tuhan
• Kepercayaan kepada agama
• Kemantapan jiwa
• Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat
• Berbudi pekerti mulia0 Responses

Post a Comment